NL - FR

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, gelden de volgende algemene verkoopsvoorwaarden voor onze werken en leveringen. Alleen deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig en van toepassing en sluiten daarmee de aankoopsvoorwaarden van de klant, al of niet gedrukt op zijn handelsdocumenten uit.

Offertes: verbinden ons enkel voor een termijn van een maand, offertes gemaakt op basis van precieze kopijen en ontwerpen waarvan wij kennis hebben gehad. Zonder kennis van deze elementen, kunnen wij slechts prijsramingen overmaken, die ons geenszins verbinden. Onze offertes voorzien geen enkele provisie voor eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering, noch voor auteurscorrecties, en zullen dusdanig als supplement worden gefactureerd. Leveringstermijn: eventuele achterstanden op de door de klant gevraagde leveringstijd, kunnen geen enkele prijsvermindering, schrapping van de bestelling of schadeloosstelling motiveren. De werken uitgevoerd buiten de normale werkuren zullen met een verhoging gefactureerd worden.

Reproduktierechten: de klanten worden verondersteld de toelating te bezitten om de elementen waarvan zij reproduktie vragen te reproduceren. Wat betreft de eventuele opvorderingen waarop de wettelijke eigenaars van de auteursrechten aanspraak kunnen maken, wordt elke verantwoordelijkheid aan hen overgelaten. Indien onze vennootschap in geding wordt betrokken op basis van wetgeving in verband met de auteursrechten of industriële eigendommen, verbinden onze klanten er zich toe tussenbeide te komen en ons te vrijwaren.

Verzekering: ofschoon alle voorzorgsmaatregelingen getroffen worden om verlies of beschadiging te voorkomen van de documenten die ons worden toevertrouwd, wijzen wij elke verantwoordelijkheid hieromtrent af.

Aansprakelijkheid: in geval van fout of gebrek, beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot het uitvoeren der verbeteringen of tot vervanging van de ondeugdelijke levering. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor de drukwerken die werden uitgevoerd op basis van foutief materiaal, zelfs indien deze leveringen werden nagezien door onze zorgen.

Klachten: om geldig te zijn, dient elke klacht ons schriftelijk en binnen de acht dagen na levering te worden medegedeeld. Het gebruik van zelfs maar een deel van de levering, brengt het volledig recht op de goedkeuring met zich mee.

Bestellingen op rekening van derden: iedere persoon of firma die een bestelling doorgeeft, met het verzoek te factureren aan een derde persoon, is pesoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan. Iedere persoon of firma waarvan de bestellingen zijn doorgegeven via tussenkomst van een persoon, doorgaans gekend als in zijn dienst zijnde, en in zijn naam handelend, zal zich de werken, besteld door deze persoon, zien factureren. Hij zal de verantwoordelijkheid niet kunnen afwijzen van de betaling van de bestellingen, behalve indien hij op voorhand en schriftelijk liet weten dat het de persoon in kwestie niet meer toegestaan is bestellingen door te geven voor zijn rekening.

Betalingen: al onze facturen zijn te betalen binnen de dertig dagen na datum facturatie. De facturen, onbetaald na de eerste ingebrekestelling, zullen worden vermeerderd met de kosten van aanmaning (een intrest van 12% per jaar). Bij ontstentenis van betaling, binnen de 8 dagen van de aanmaning, zal het bedrag automatisch vermeerderd worden, en dit ten volle recht, met een forfaitair bedrag van 15%, en met een minimum van 2000F ten titel van schadeloosstelling.

Bevoegdheid: in geval van betwisting of rechtsgeding zijn slechts de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel v/d bvba Ever- Art'-Design bevoegd, niettegenstaande alle tegenstrijdige bepalingen.

footer© 1991-2019 Ever-Art'-Design
Stationsstraat 106 - 1640 Sint-Genesius-Rode
Website by K-Force Computer Solutions bvba